• identiteitskaart;
  • attest inkomen van de laatste zes maanden (loonfiches, bankuittreksel, attest van het OCMW, de vakbond of de mutualiteit,...);
  • aanslagbiljet belastingen inkomsten 2016 (aanslagjaar 2017);
  • attest van de woonnood (opzeg huurcontract, vonnis rechtbank, attest opvangtehuis, onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring,…);
  • diploma of attest Nederlandse taal.

Hier kan je het INSCHRIJVINGSFORMULIER 2019.docx terugvinden. 

Na inschrijving ontvang je een inschrijvingsbewijs en als bijlage het intern huurreglement. Het intern huurreglement is een vertaling van het       Sociaal Huurbesluit. We geven hierin een overzicht van de voorwaarden waar u als kandidaat-huurder dient te voldoen en een toelichting over de werkwijze van het SVK Waasland.  

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation