• identiteitskaart van de inschrijver en de echtgenoot/wettelijke samenwoner of feitelijke partner die de SVK-woning mee wil betrekken;
  • attest inkomen van de laatste zes maanden (loonfiches, bankuittreksel, attest van het OCMW, de vakbond of de mutualiteit,...);
  • meest recente aanslagbiljet (maximum 3 jaar terug);
  • attest van de woonnood (opzeg huurcontract, vonnis rechtbank, attest opvangtehuis, onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring,…);
  • kunnen aantonen dat je Nederlands niveau 1.1. spreekt, geleerd hebt of bereid bent het te leren;

Hier kan je het inschrijvingsformulier terugvinden. 

Na inschrijving ontvang je een inschrijvingsbewijs en als bijlage het intern huurreglement. Het intern huurreglement is een vertaling van het Sociaal Huurbesluit. We geven hierin een overzicht van de voorwaarden waar u als kandidaat-huurder dient te voldoen en een toelichting over de werkwijze van het SVK Waasland.  

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation