Inschrijvingsdocumenten

  • identiteitskaart;
  • attest gezinssamenstelling (gratis te verkrijgen op de dienst bevolking van het gemeentehuis);
  • attest inkomen van de laatste zes maanden (loonfiches, bankuittreksel, attest van het OCMW, de vakbond of de mutualiteit,...);
  • aanslagbiljet belastingen inkomsten 2015 (aanslagjaar 2016);
  • attest van de woonnood (opzeg huurcontract, vonnis rechtbank, attest opvangtehuis, onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring,…);
  • diploma of attest Nederlandse taal;
  • inburgeringsattest (enkel voor verplichte inburgeraars);
  • eigendomsvoorwaarde (formulier B).

Hier kan je het inschrijvingsformulier terugvinden. 

Na inschrijving ontvang je een inschrijvingsbewijs en als bijlage het Intern Huurreglement. Het intern huurreglement is een vertaling van het             Sociaal Huurbesluit. We geven hierin een overzicht van de voorwaarden waar u als kandidaat-huurder dient te voldoen en een toelichting over de werkwijze van het SVK Waasland.  

Copyright 2018 by DotNetNuke Corporation