Wat doen we?

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Waasland huurt woningen op de private huurmarkt in de volgende gemeenten: Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Zwijndrecht. Het SVK Waasland verhuurt ze door aan sociaal kwetsbare huurders, treedt op als hoofdhuurder en komt alle verplichtingen als hoofdhuurder na.

Het SVK Waasland is een door het Vlaams Gewest erkend SVK. Volgens het SVK-erkennings en subsidiebesluit dat in werking trad vanaf begin 2013 dient een SVK de volgende vier taken uit te voeren:

 

1. op de private huurmarkt woningen huren of ze in de erfpacht nemen om ze, zo nodig na renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid tegen een redelijjke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaande  personen.

2. de huurders inspraak- en participatiemogelijkheden bieden en hen begeleiden om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder

3. openstaan voor alle kandidaat-huurders, ongeacht hun woonplaats, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging

4. samenwerken met lokale huisvesting- en/of welzijnsactoren en in het bijzonder zelf het initiatief nemen tot het opzetten van lokale      samenwerkingsverbanden met deze actoren

 

De Vlaamse Wooncode is de regelgeving voor het woonbeleid in Vlaanderen. Het centrale uitgangspunt is het recht op behoorlijke huisvesting voor iedere burgen. Het kaderbesluit Sociale Huur is van toepassing op alle verhuurde woningen door de erkende SVK's